INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Svenska Studenthus är ett dotterbolag till K2A som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

NÄR EN BOSTAD SÖKS

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter, så som personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post, antagningsbesked och önskemål om bostadort för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett etablerat kundförhållande och därmed ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer även använda dina personuppgifter för att skicka intressant informationsmaterial och marknadsföring, från dessa e-postutskick kan du alltid avteckna dig. Dina personuppgifter ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter, det gör du genom att mejla info@svenskastudenthus.se.

K2A behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

För att kunna erbjuda dig en bostad oss behöver vi inhämta fler uppgifter om dig än ovan nämnda. Vi kommer att efterfråga ett foto på en id-handling för att säkerställa din identitet.

Vi kan även komma att hantera känsliga personuppgifter kopplade till hälsa i syfte att anpassa bostaden efter hyresgästens behov, för dessa behandlingar inhämtas samtycke.

K2A behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter som vi tidigare nämnt för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter så som ditt kontonummer när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du som boende behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Du har dock alltid rätt att motsätta dig direktmarknadsföring.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra it – system . Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Under hyresförhållandet sparas dina personuppgifter under den tid de är relevanta.
K2A behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.
NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Efter att hyressförhållandet avslutar kommer vi att efterfråga ditt kontonummer för att betala tillbaka din deposition. Detta raderas efter utbetalning. Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år efter hyresförhållandets slut exempelvis hyresavtal och/eller beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade eller överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor på info@svenskastudenthus.se